Aynı Kişi Olduğunun Tespiti

Resmi kayıtlardaki farklılıklar sebebiyle kişiler zaman zaman mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kişilerin tespit kararı için mahkemelere başvurması gerekmektedir.

AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI HANGİ DURUMLARDA KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR?

Aynı kişi olduğunun tespiti davası hukuk sistemimizde iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlardan ilki nüfus veya tapu kayıtlarındaki farklılık halinin mevcut olmasıdır. İkinci olarak da kişinin farklı ülke vatandaşı olması halinde aynı kişi olduğunun tespiti gerekebilmektedir.

AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Aynı kişi olduğunun tespiti davasını kişi kendisi için açabileceği gibi, menfaati bulunması halinde başka bir kişi içinde açabilir. Örneğin, nüfus kayıtlarındaki farklılık sebebiyle miras hakkından mahrum kalınması halinde miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespiti için dava açılabilir.

AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Aynı kişi olduğunun tespiti talebinde bulunan kişinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASINDA ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ BİR SÜRE VAR MIDIR?

Nüfus kaydının düzeltilmesi veya nüfusa ilişkin tespit davaları herhangi bir zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tabi değildir.

AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASINI AÇMADAN ÖNCE İDAREYE (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE) BAŞVURMAK ZORUNDA MIYIZ?

İdareye karşı açılan davalardan önce kural olarak idareye başvuru zorunluluğu aransa da aynı kişi olduğunun tespiti davasında bu şart aranmamaktadır. Nitekim bu bir idari işlemin iptalini içermemekte olup, nüfus sicilinin düzeltilmesi niteliği taşımaktadır.

AYNI KİŞİNİN TESPİTİ DAVASI AÇMADAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU İLE NÜFUS KÜTÜKLERİNDE DÜZELTME YAPILABİLİR Mİ?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 36. maddesinin birinci fıkrasına göre, kişisel durum, bu amaçla tutulan resmi sicille belirlenir. Aynı Kanunun 39. ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiç bir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir. Kayıt düzeltilmesi, aile kütüğüne işlenmiş kaydın bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir. Nüfus kütüklerindeki doğru olmayan kayıtların düzeltilmesi için mahkemeden karar alınması zorunludur.